Algemene voorwaarden

BEROEPENFEEST VMBO/ONDERWIJS ON STAGE® 

Bedenker, initiatiefnemer, auteur en landelijke projectleider Onderwijs/VMBO On Stage®:
Corine Korrel (Projecthuys) - hierna  aan te duiden met CK   

Woord & Beeldmerk van Beroepenfeest VMBO On Stage® zijn gedeponeerd en beschermd met copyright. Alle onderdelen van het project, zoals onder meer het concept, Draaiboek, visueel ontwerp, formats, materialen, ontwerp & teksten van website-drukwerk-materialen-documenten-promotiemiddelen zijn
-  ontwikkeld door CK
-  eigendom van  CK
-  auteursrechtelijk beschermd

Zonder toestemming is het niet toegestaan het geheel of onderdelen van bovenstaand aan anderen beschikbaar te stellen, te kopiëren en/of te wijzigen, noch (door anderen) voor dezelfde of andere doeleinden gebruikt of elders toegepast worden onder een andere naam.  

Hierboven genoemde materialen en alle kennis verkregen door deelname aan of contact met VMBO On Stage mogen niet zonder toestemming van CK vermenigvuldigd, verspreid of gedeeld worden aan/met anderen dan de eerst-verantwoordelijke lokale projectleider.  

Informatieaanvragen van anderen zoals scholen, gemeenten of anderszins belangstellenden dienen altijd te worden doorverwezen naar CK. Bij het verstrekken van informatie geldt de volgende disclaimer: 
- Ontvangende partij verplicht zich om onvoorwaardelijk en onherroepelijk strikte geheimhouding te zullen betrachten omtrent alle informatie die verstrekt wordt.
- Ontvangende partij is uitsluitend gerechtigd de informatie te gebruiken voor het doel, waarvoor zij is bestemd, namelijk: orientatie op het Beroepenfeest VMBO On Stage in  de eigen regio. 
- Ontvangende partij verbindt zich de ter zake door de ontvangen informatie op geen enkele wijze commercieel of anderszins te zullen gebruiken, te delen, kopieren of exploiteren. 
- Voorts zal de ontvangende partij deze informatie evenmin geheel of gedeeltelijk aan derden ter inzage te verstrekken, te verkopen of op andere wijze ten dienste van andere personen, activiteiten of instellingen in te zetten. 

Bovenstaande voorwaarden gelden
-  tevens bij eerdere deelname en verworven gebruiksrecht
-  ook voor de lokale opdrachtgever cq contractpartner, projectleider en alle deelnemers
-  blijven gedurende een periode van tien jaar van kracht.

DEELNAMEVOORWAARDEN
- Er doen minimaal twee leerjaren mee waarbij, indien aanwezig, ook een theoretische leerweg indien aanwezig. 
- LWOO, Praktijkschool, VSO en ISK leerlingen vragen in een aantal gevallen extra begeleiding van de school en een andere  
inspanning van bedrijven. Om reden van zorgvuldigheid is deelname van deze groep alleen mogelijk na expliciet overleg.
- On Stage is geschikt voor leerjaar 1 t/m 4 van het VMBO
- On Stage is alleen zinvol bij de intentie tot langjarige realisatie, borging en verankering 
- Er doen min 600 - max 1000 leerlingen mee
- Afwijken van de vaste onderdelen van het concept On Stage is alleen toegestaan met instemming van de (landelijk)
   projectleider.
- Onderwijs en bedrijfsleven mogen van elkaar verwachten dat er voorbereidende inspanningen worden geleverd om On Stage tot een succes te maken.
- Bij onvoldoende voorbereiding van de jongeren op school, kan de organisatie besluiten de betreffende klas of school uit te sluiten van deelname. Onvoldoende voorbereid zijn leidt tot teleurstelling, beperkte opbrengst, slechte pers bij het lokale bedrijfsleven en het brengt afbreukrisico met zich mee voor de jongeren en alle andere betrokkenen. 

Het niet respecteren van deze voorwaarden kunnen juridische en financiële gevolgen hebben. 


 

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: